STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN broj 88/01 i 11/02) i članka 40 Statuta Pčelarskog društva Karlovac od 21. prosinca 1997.godine, „Pčelarsko društvo Karlovac“ iz Karlovca na Skupštini održanoj dana 28. siječnja 2011. godine donosi

S T A T U T

PČELARSKOG DRUŠTVA KARLOVAC

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, odgovornosti članova; o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.
Članak 2.
Pčelarsko društvo Karlovac iz Karlovca (u daljnjem tekstu Društvo) jest oblik slobodnog udruživanja poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba.
Članak 3.
Pčelarsko društvo Karlovac osnovano je 24. kolovoza 1930. godine.

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 4.
Naziv udruge je: Pčelarsko društvo Karlovac
Sjedište društva je: Karlovac, Kralja Tomislava 19b
Društvo djeluje na području Karlovačke županije
Članak 5.
Pčelarsko društvo Karlovac je udruga upisana u registar udruga Republike Hrvatske pri tijelu državne uprave prema sjedištu Društva. Društvo je neprofitna pravna osoba.
Članak 6.
Društvo ima svoj znak, zastavu i pečat.
Znak Društva je kružna oblika, preko unutarnjeg žutog kruga, u poluokruglom štitu, u glavi žuta pletara u pratnji dvije žute pčele, dolje žuti šesterokuti u formi pčelinjeg saća oblika cvijeta, u sredini sedmi šesterokut u formi utvrde zidina Grada Karlovca, iznad znaka u žutom tamnozelena godina osnutka društva – 1930 u vanjskom krugu tamnozelene osnovne boje podloge žuti natpis PČELARSKO DRUŠTVO KARLOVAC, krugovi i grb porubljeni žuto zlatnim rubom.
Zastava Društva je jednobojna medeno žute boje, dimenzije 100 x 200 cm, od atlas – svile dvostruko skrojena i podstavljena. U sredini zastave nalazi se znak društva, a na rubovima obrub zlatnom trakom i zlatnim resicama. Pribor za nošenje zastave je dvodijelno demontažno drveno koplje na čijem vrhu je mesingana kugla sa pločicom u obliku saća sa ugraviranom slikom pčele. Na gornjem dijelu drvenog koplja u formi pčelinjeg saća prikovane su mesingane pločice sa imenima darovatelja. Pribor za postavu zastave i koplja čini masivno kovano pozlaćeno postolje.
Pečat društva je okruglog oblika, promjera 27 mm, koji sadrži ima Društva koje glasi: PČELARSKO DRUŠTVO KARLOVAC. Sredinu pečata ispunjava pčelinja matica u šesterokrakoj zvijezdi, simbolu grada Karlovca.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u određenim poslovima.

IV CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST

Članak 8.
Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva, zaštiti pčela, očuvanja prirodnog okoliša čiji je pčela sastavni dio, promicanju proizvodnje i potrošnje pčelinjih proizvoda kao zdrave prirodne hrane te stalnog okupljanja građana i mladeži radi poticanja uzgoja pčela.
Članak 9.
Društvo ima slijedeće zadatke: – odgoj i obrazovanje članova Društva putem tečajeva, seminara i predavanja iz djelokruga pčelarstva i pčelarskog gospodarstva; – obučavanje djece i mladeži kroz škole i učeničke udruge; – upoznavanje starijih ljudi i invalida sa mogućnostima bavljenja pčelarstvom kao korisnom djelatnošću; – suradnja sa znanstvenim i stručnim organizacijama radi praćenja aktualnih zbivanja u pčelarstvu; – suradnja s nadležnim tijelima i drugim udrugama; – zastupanje interesa Društva i pčela uopće; – poticanje i razvijanje uske suradnje s drugim pčelarskim udrugama, gospodarskim subjektima i organizacijama koje se bave ili su vezane uz pčelarstvo; – organiziranje i poticanje sadnje medonosnog bilja s ciljem poboljšanja pčelinje paše te propagiranje pčelarske literature.

V JAVNOST RADA

Članak 10.
Rad Društva i njegovih tijela je javan. Javnost rada Društva se ostvaruje na način utvrđenim ovim Statutom, te; – pravodobnim izvješćem članstva o radu Društva i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; – putem sredstava javnog priopćavanja i putem časopisa „Hrvatska pčela“.

VI ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 11.
Članom Društva postaje se upisom u Registar članova, a konačnu odluku donosi Upravni odbor Društva. Registar članova vodi tajnik Društva po vrstama.
Članak 12.
Društvo je udruga slobodno učlanjenih fizičkih civilnih i pravnih osoba. Članstvo može biti redovno, počasno i pomažuće. Djeca do 14 godina primaju se u pomladak Društva.
Članak 13.
Redovni član Društva može biti svaka poslovno sposobna fizička civilna i i pravna osoba. Počasni član Društva može postati fizička ili pravna osoba koja ima zapažene zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Društva. Pomažući član Društva može biti svaka fizička ili pravna osoba koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom sudjeluje u ostvarivanju programskih zadataka Društva. Svi članovi Društva ostvaruju svoja prava i interese te izvršavaju obveze u okviru Društva na način kako je to propisano odredbama Statuta Društva.
Članak 14.
Redovnim članom postaje se uplatom članarine, kojom prethodi popunjavanje pristupnice Društva o kojoj odluku donosi Upravni odbor. Pomažućim članom postaje se davanjem doprinosa te sudjelovanjem u aktivnostima kojima se pridonosi ostvarivanju programskih zadataka Društva. O počasnom članu Društva odlučuje Upravni odbor. Počasni i pomažući članovi Društva su članovi Društva bez prav odlučivanja.
Članak 15.
Svi redovni članovi plaćaju društvenu članarinu. Oni redovni članovi koji su ujedno članovi neke druge asocijacije (viši oblici udruživanja: savezi, udruženja …) čiji je član Pčelarsko društvo Karlovac plaćaju i članarinu za te asocijacije. Iznos članarine za svaku godinu utvrđuje Skupština svojom odlukom na prijedlog Upravnog odbora. U slučajevima kada se radi o višestrukom članstvu iz jedne obitelji ili o početniku slabijeg imovinskog stanja Upravni odbor može odlučiti da se plaća samo iznos članarine koja pripada Društvu. U tom slučaju član nije pretplaćen na časopis „Hrvatska pčela“, nema pravo odlučivanja i ne može biti biran u tijela Društva i za izaslanika u više oblike udruživanja. Članovi Društva mogu biti i članovi iz drugih pčelarskih udruga koje su članice asocijacija čiji član je Pčelarsko društvo Karlovac, ali bez prava odlučivanja te ne mogu biti birani u tijela Društva i za izaslanika u više oblike udruživanja. Ti članovi plaćaju samo iznos članarine koja pripada Društvu.
Članak 16.
Članstvo u Društvu prestaje: – dragovoljnim istupom prema iskazu člana; – neplaćanjem članarine duže od godinu dana; – smrću člana Društva; – isključenjem prema odluci tijela Društva;
Članak 17.
O članu Društva koji se ne pridržava načela i ciljeva Društva ili svojim radom i ponašanjem nanosi štetu ugledu Društva ili njegovih članova, na prijedlog Upravnog odbora Časni sud provodi stegovni postupak i izriče jednu od stegovnih mjera. Protiv izrečene stegovne mjere može se podnijeti prigovor Skupštini u roku od 15 (petnaest) dana po njezinu prijemu. Odluka Skupštine je konačna.

VII PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST

Članak 18.
Prava članova Društva su da: – biraju i budu birani u tijela Društva i za izaslanike u više oblike udruživanja, uz ograničenje iz stavka 4 članka 15.; – budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela, kao i o materijalno financijskom poslovanju; – daju prijedloge, primjedbe i mišljenja na rad tijela Društva i da o usvojenim stajalištima budu obaviješteni; – sudjeluju u upravljanju poslovima Društva.
Članak 19.
Obveze redovnih članova Društva su da: – rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva; – rade na podizanju ugleda Društva i čuvanju materijalnih dobara Društva; – rade na razvijanju dobrih odnosa među pčelarima i drugim osobama koje rade na razvoju pčelarstva; – da kao predstavnici u drugim asocijacijama iznose i zastupaju stajališta Društva.

VIII UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UDRUGE

Članak 20.

Društvo ima ova tijela: Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud i predsjednika

SKUPŠTINA

Članak 21.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, koju čine svi članovi Društva.
Članak 22.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, dok se izborna skupština održava svake četiri godine. Izvanredna sjednica održava se prema potrebi. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Društva. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor predlaže dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva ili Nadzorni odbor Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dostave pismenog zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.
Članak 23.
Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo, koje se sastoji od tri člana (predsjedavajući i dva člana), a koje na početku sjednice izabere Skupština između prisutnih članova. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Društva.
Članak 24.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da nema propisanog kvoruma, odgađa se početak rada za jedan sat, nakon čega Skupština može početi s radom i pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje jedna trećina članova, a pravovaljane odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Članak 25.
Članovima tijela Društva, koje bira i opoziva Skupština, može prestati mandat prije isteka vremena na koje su birani i to: prestankom članstva, opozivom ili ostavkom. Opoziv člana vrši se na isti način kao i izbor. Prestankom mandata člana tijela Društva na njegovo mjesto bira se novi član, čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran.
Članak 26.
Skupština Društva: – utvrđuje politiku razvitka Društva ; – donosi i mijenja Statut Društva ; – donosi i usvaja godišnji financijski plan i završni račun ; – donosi i usvaja druge akte i odluke važne za rad Društva ; – bira i razrješuje članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda ; – bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, a može svojom posebnom odlukom prepustiti izbor novoizabranom Upravnom odboru, koji će predsjednika izabrati između članova Upravnog odbora na prvoj sjednici kojom rukovodi najstariji član ; – donosi i mijenja planove rada ; – odlučuje o prigovorima članova protiv odluke Časnog suda ; – bira svoje zastupnike u više oblike udruživanja ; – odlučuje o prestanku rada Društva ; – donosi pravilnik o stegovnoj odgovornosti; – dodjeljuje ustanovljene nagrade i priznanja
Članak 27.
Odluke na sjednici Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i čine ga 11 (jedanaest ) članova, koje bira Skupština iz redova članova Društva. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s mogućnosti ponovnog izbora istih osoba, odnosno članova. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.
Članak 29.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Društva, ujedno i predsjednik Upravnog odbora, u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, a ako je i on spriječen ili odsutan tu dužnost obavlja najstariji član Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u dva mjeseca. Upravni odbor donosi punopravne odluke ako je prisutna natpolovična većina članova. Odluke su punopravne ako je prisutna natpolovična većina članova.
Članak 30.
Upravni Odbor obavlja slijedeće poslove: – izvršava programe rada, financijski plan, odluke i zaključke Skupštine; – podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu; – utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa; – odlučuje i provodi odluke u vezi materijalnog poslovanja; – bira i imenuje tajnika i blagajnika Društva; – rješava pristupnice za prijem u Društvo; – obavlja i druge poslove koji nisu ovim Statutom stavljeni u nadležnost drugom tijelu Društva, a radi ostvarivanja ciljeva i zadataka zbog kojih je Društvo osnovano.

NADZORNI ODBOR

Članak 31.
Nadzorni odbor Društva prati i nadzire rad tijela Društva utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji rad nadzire. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva. Posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje.
Članak 32.
Nadzorni odbor ima tri člana izabrana na mandat od četiri godine, a članstvo u Nadzornom odboru može prestati i prije isteka mandata i to: opozivom od strane Skupštine, prestankom članstva u Društvu i ostavkom. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Članovi Nadzornog odbora su u svom radu samostalni te za svoj rad odgovaraju jedino Skupštini.
ČASNI SUD
Članak 33.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi temeljem Pravilnika o stegovnoj odgovornosti Časni sud, sastavljen od tri člana sa mandatom od četiri godine, koje bira i opoziva Skupština. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Društva. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: opomena, opomena pred isključenje i isključenje iz Društva.
Članak 34.
Protiv odluke Časnog suda može se u roku od 30 dana, računajući od dana dostave Odluke, podnijeti prigovor Skupštini. Skupština je dužna prigovor riješiti na prvom zasjedanju i njena odluka je konačna.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 35.
Predsjednika i dopredsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Društva su po funkciji ujedno predsjednik Upravnog odbora.
Članak 36.
Dužnosti predsjednika su da: – zastupa Društvo; – pokreče raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora Društva; – brine se o upoznavanju javnosti sa radom Društva; – rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora; – obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom;

TAJNIK I BLAGAJNIK DRUŠTVA

Članak 37.
Društvo ima tajnika i blagajnika radi obavljanja stručno-administrativnih poslova. Tajnika i blagajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri godine.
Članak 38.
Tajnik Društva: – pomaže predsjedniku u pripremi dnevnog reda Skupštine i sjednice Upravnog odbora; – vodi registar članova; – izdaje potvrde o članstvu ; – koordinira poslove i zadatke koji proizlaze iz programa rada Skupštine i Upravnog odbora; – brine se za vođenje zapisnika, te čuvanje zapisnika i ostale dokumentacije; – izvršava odluke i zaključke tijela Društva; – obavlja i druge poslove po odlukama Skupštine i Upravnog odbora
Članak 39.
Blagajnik Društva: – vodi evidencije o uplati članarine; – vodi blagajničke poslove i s tim u vezi korespondira sa FINOM; – podiže i polaže gotovinu u banku; – podnosi godišnje izvješće Skupštini

IX NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 40.
Za osobite zasluge u ostvarivanju ciljeva Društva svaki član može biti nagrađen ili mu se može dodijeliti priznanje. Društvo može nagraditi i druge osobe koji nisu članovi Društva, a imaju osobite zasluge za razvoj pčelarstva, za ostvarivanje ideja, ciljeva i zadataka Društva. Kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja reguliraju se Pravilnikom kojeg na prijedlog Upravnog odbora usvoji Skupština.

X SREDSTVA DRUŠTVA

1. STJECANJE

Članak 41.
Sredstva potrebna za rad Društva utvrđuju se godišnjim financijskim planom na osnovu predviđenih troškova za izvršenje zadataka Programa rada. Financijski plan za svaku godinu donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.
Članak 42.
Sredstva potrebna za funkcioniranje Društva osiguravaju se od: – članarine; – dobrovoljnih priloga i darova; – dotacije tijela vlasti i organizacija; – drugih izvora u skladu sa zakonom

2. RASPODJELA I KORIŠTENJE

Članak 43.
Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi Društva. Sredstva se raspoređuju na: – sredstva na rad Društva, njegovih radnih tijela i razvoja Društva; – sredstva za nagrade; – sredstva za određene namjene u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine ili Upravnog odbora

XI IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA

Članak 44.
Imovinu Društva čine: novčana sredstva, pokretne stvari i nekretnine.
Članak 45.
Imovinom Društva raspolaže Skupština Društva i njezina izvršna tijela u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom ili posebnim odlukama Skupštine.

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 46.
Društvo prestaje postojati temeljem Odluke Skupštine i sva zatečena imovina nakon podmirenja vjerovnika prelazi na pravnu osobu – udrugu, koja ima iste i slične ciljeve. Društvo prestaje postojati i u slučajevima utvrđenim Zakonom o udrugama.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva, a tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Društva.
Članak 48.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut donesen 21. prosinca 1997. godine.
U Karlovcu, 28 siječnja 2011. godine
Predsjednik Pčelarskog Društva Karlovac
______________________________
Dragutin Šćulac